loading
 • Podejście zgodne z niepodważalną zasadą ochrony pracowników i firmy
 • Projekt, który przyczynia się do osiągnięcia przez Groupe PSA lepszych wyników w zakresie ochrony środowiska, poprzez zmniejszenie śladu węglowego firmy
 • Osiągnięcie komplementarności pomiędzy pracą zdalną a pracą zespołową w biurze
 • Projekt, który promuje elastyczność, wydajność i lepszą równowagę między pracą a życiem prywatnym, opracowany we współpracy z partnerami społecznymi i jako kontynuacja porozumienia „Motywacja i dobre samopoczucie w pracy”.

 

„Dzięki możliwości pokryzysowej zmiany kluczowych założeń, chcemy nadać większego znaczenia naszym działaniom, umieszczając właściwą energię we właściwym miejscu i czasie oraz bardziej odpowiedzialnie wykorzystując zasoby i czas. Wyprzedzamy również, wraz z partnerami społecznymi, zmiany społeczne i socjalne zgodnie z naszą ambicją, aby motywacja i dobre samopoczucie pracowników grupy stały się wektorem wyników firmy– mówi Xavier Chéreau, dyrektor ds. zasobów ludzkich i transformacji Groupe PSA.

W kontekście kryzysu zdrowotnego, przez który przechodzi świat, wprowadzenie niepodważalnej zasady Groupe PSA „ochrona pracowników i ochrona firmy” doprowadziło do wdrożenia wzmocnionych środków ochrony zdrowia w 100% naszych zakładów przemysłowych, jednostek usługowych, badawczo-rozwojowych i handlowych na całym świecie.

Wnioski wyciągnięte z powszechnego wdrożenia systemu pracy zdalnej pomagają przyspieszyć transformację metod działania firmy na rzecz większej elastyczności i wydajności pracowników.

Od samego początku Groupe PSA dostosowała się do kryzysu, podwajając swoje możliwości informatyczne w marcu 2020 roku. Umożliwiło to szybki rozwój pracy zdalnej (38 000 jednoczesnych połączeń do globalnego systemu informatycznego grupy w kwietniu, w porównaniu do średnio 18 000 w poprzednich miesiącach). Pozwoliło to kierownictwu na zapewnienie ciągłości zarządzania firmą.

Grupa, jako prekursor, rozpoczęła już wcześniej wdrażanie pracy zdalnej. W 2019 r. prawie 18 tys. pracowników regularnie lub sporadycznie korzystało z tego trybu pracy (w porównaniu do 2,5 tys. w 2016 r.), co przekłada się na 3 mln godzin pracy zdalnej i prawie 500 tys. zaoszczędzonych dojazdów do pracy.

Biorąc pod uwagę pozytywne doświadczenia i już wdrożone skuteczne działania w czasie kryzysu Covid-19, Groupe PSA postanowiła zatem zwiększyć wymiar pracy zdalnej i uczynić z niej punkt odniesienia dla działań niezwiązanych bezpośrednio z produkcją.

Zasada ta wchodzi w życie już teraz w ramach stopniowego i bezpiecznego ponownego uruchamiania biur, jak również w ramach prowadzonej działalności handlowej i badawczo-rozwojowej, w połączeniu z działaniami wspierającymi podejmowanie aktywności w częściowym wymiarze.

Grupa wykorzystuje ten kryzys jako szansę na przekształcenie się i ukształtowanie nowej firmy przy zastosowaniu trzech dźwigni przyspieszenia:

 1. już istniejących możliwości technologicznych, takich jak digitalizacja i narzędzia do pracy na odległość, które wciąż się rozwijają i zmieniają sposób jej wykonywania
 2. wniosków wyciągniętych z doświadczeń związanych z pracą na odległość przed kryzysem i w czasie kryzysu, z powszechnym wykorzystaniem systemu pracy zdalnej (test na dużą skalę)
 3. zmiana kluczowych założeń pokryzysowych wraz z potrzebą nadania większego znaczenia naszym działaniom, poprzez jeszcze bardziej odpowiedzialne zużycie energii, zasobów i czasu.

Uzupełnieniem pracy zdalnej będzie fizyczna obecność pracowników w przeprojektowanych przestrzeniach współpracy, co zwiększy wartość dodaną wynikającą z bezpośredniego kontaktu i będzie sprzyjać wykorzystaniu zbiorowej energii. W praktyce oznaczać to będzie obecność pracownika w biurze średnio jeden do półtora dnia w tygodniu.

Projekt ten oferuje podwójną korzyść w postaci lepszej równowagi między pracą a życiem prywatnym pracowników, dzięki zmniejszeniu częstotliwości i czasu trwania ich dojazdów z domu do pracy. Umożliwi on również pracownikom grupy większą dowolność w wyborze miejsca zamieszkania i większą swobodę w zakresie indywidualnej mobilności.

Jest to również zgodne z przyjętym przez grupę dążeniem do neutralności węglowej, polegającym na zmniejszeniu śladu węglowego z posiadanych nieruchomości.

Aby dokonać tej zmiany, grupa kontynuuje swoje działania we współpracy z partnerami społecznymi. Już na początku roku we Francji, w duchu współpracy, zostało podpisane porozumienie w sprawie motywacji i dobrego samopoczucia. Porozumienie to jest obecnie wdrażane na skalę międzynarodową, aby określić czym będzie firma jutra z nowymi metodami i przeprojektowanymi przestrzeniami do współpracy.

Projekt zostanie zrealizowany w 3 etapach:

- 11 maja[1] – po zakończeniu izolacji: priorytetem jest ochrona pracowników z utrzymaniem pracy zdalnej jako punktu odniesienia i możliwością powrotu do biur ograniczonej liczby osób (z zachowaniem wzmocnionych środków ochrony zdrowia), pracujących w obszarach niezwiązanych bezpośrednio z produkcją. W tym kontekście projekty służące przekształceniu sposobu działania będą mogły zostać przyspieszone.

- Maj-czerwiec – współtworzenie z uwzględnieniem analizy wyciągniętych wniosków oraz dźwigni efektywności (badanie przeprowadzone na temat pracy zdalnej i informacji zwrotnych z ostatnich miesięcy):

 • Uwzględnienie specyfiki zawodów i możliwości przyspieszenia digitalizacji.
 • Określenie potrzeb w zakresie pobytu w biurze i nowych powiązanych zastosowań, w celu wzmocnienia komplementarności wspólnych doświadczeń w biurze oraz doświadczeń cyfrowych i zdalnych.
 • Określenie nowych przestrzeni (miejsca spotkań, tworzenia, nauki i organizacji wydarzeń, bardziej elastyczne i oparte na współpracy) oraz związanych z nimi usług
 • Określenie uzupełniających się potrzeb w zakresie narzędzi cyfrowych (wzmocnienie wykorzystania wideo, narzędzi do zdalnego zarządzania zespołami, rezerwacji przestrzeni w biurze, itp.)
 • Ponowne zdefiniowanie zasad pracy zdalnej i pracy w biurze
 • Rozwój metod zarządzania
 • Coaching i szkolenia związane z nowymi sposobami pracy

 

 - Lato 2020 – wdrożenie nowych metod pracy i aranżacja nowych przestrzeni w pilotażowych lokalizacjach Poissy (centrum eksperckie), Vélizy, Carrières i Sochaux.

Ten międzynarodowy projekt zostanie wdrożony we wszystkich obszarach działań Groupe PSA niezwiązanych z produkcją. Na całym świecie zostało już utworzonych kilka grup roboczych, na przykład w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki oraz w Ameryce Łacińskiej.

 

[1] Dotyczy Francji

Do góry